Wat verwachten wij van u als therapeut?

Wij hebben een aantal kernwaarden opgesteld die wij zowel voor onze organisatie als voor u belangrijk achten. Zo verwachten wij dat u ambitieus bent in uw eigen en onze gezamenlijke doelen, dat u dynamisch bent door te luisteren naar en in te spelen op behoeften van de consument, dat u kwalitatief hoogwaardige zorg levert en dat u dit alles op een professionele wijze tot uitvoering brengt.

Wij streven naar een gezond en keuzevrij Nederland en willen dit bereiken door meer eenheid te creëren en kwaliteit aan te brengen binnen de natuurgerichte zorg. Wij weten dat deze doelen erg ambitieus zijn, maar toch geloven wij erin dat deze doelen haalbaar zijn. Hiervoor hebben wij natuurlijk wel uw hulp nodig. De schaalgrootte van onze organisatie heeft voordelen voor u, maar uiteindelijk ook voor de consument. Wij zullen uw steun nu en in de toekomst nodig hebben om als groep dit ideële doel te verwezenlijken.

BATC hanteert toelatingseisen waar u als therapeut aan dient te voldoen indien u zich aan wilt melden. Deze richtlijnen kunt u vinden onder ‘toelatingseisen’. Naast deze toelatingseisen, hanteren wij ook de volgende criteria met betrekking tot uw praktijkvoering:

  • U bent als therapeut verplicht om binnen twee jaar gevisiteerd te worden. Uw eerste visitatie zal plaatsvinden na circa anderhalf jaar. Deze visitaties hebben wij uitbesteed aan een externe organisatie (stichting KBNT), zodat de kwaliteit wordt gewaarborgd en er geen belangenverstrengeling plaatsvindt. Na de eerste visitatie zal er elke vijf jaar een vervolgvisitatie plaatsvinden.
  • U dient zich jaarlijks 30 docent contacturen bij te scholen in de vijf natuurgerichte principes. Er wordt gecontroleerd of u in de afgelopen drie jaar in totaal 90 docent contacturen heeft behaald en of deze gelijkmatig zijn verdeeld over de vijf natuurgerichte principes. Elke natuurgeneeskundige opleiding, behalve die van het eigen opleidingsinstituut, telt mee als bij- of nascholing
  • U dient jaarlijks in januari of februari een jaarverslag in te leveren met de gegevens omtrent het afgelopen jaar. In het therapeutenhuis kunt u een voorbeeld vinden bij "Batcinformatie".
  • U dient zich te onderwerpen aan het collectieve klacht- en tuchtreglement
  • U dient een beroepsaansprakelijkheidsverzekering te hebben. Indien u deze nog niet heeft, kunt u kiezen voor de beroepsaansprakelijkheidsverzekering die via BATC wordt aangeboden.
  • U mag in de basis geen afzonderlijke disciplines (werkvormen) benoemen in uw communicatie. Zodra u aangesloten bent bij BATC bent u (Paramedisch) Natuurgeneeskundig Therapeut of {Paramedisch) Natuurgericht Vakspecialist. Om eenheid te vormen is het van groot belang dat u ook in deze lijn communiceert.

LET OP!
Het BATC beeldmerk, logo, de naam; stichting belangen associatie therapeut en consument, de afkorting 'BATC' en alle andere uitingen op deze website zijn rechtmatig eigendom van Stichting BATC. Oneigenlijk gebruik hiervan in e-mail, websites of elke andere wijze, zonder toestemming van BATC is onder geen beding toegestaan! U behoort schriftellijk toestemming te vragen aan Stichting BATC wanneer u gebruik wenst te maken van het eerdergenoemde. Misbruik wordt niet toegestaan en kan verregaande consequenties hebben.


test1